కలిసే ఎలా బాలుడు ఆదర్శ: రెండు దశలు

ఒక అనుకుంటున్నాను ఉండవచ్చు, ఇచ్చిన ఆకట్టుకునే సంఖ్య సుమారు మూడు, ఐదు బిలియన్ పురుషులు, క్లిష్టమైన కలిసే ఒక మనిషి. అయితే, ఈ కేసు, అప్పుడు మీరు కనుగొనడానికి అవసరం ఏమి అతనికి చెబుతాను మరియు అది ఎలా చేయాలో. ఏ విషము మేజిక్ ఉంది ఆకర్షించడానికి ఇది మీరు వైపు, కానీ ఏమైనప్పటికీ మీరు నిజంగా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు చల్లని మరియు తగినంత విశ్వాసాన్ని కలిగి. మీరు అది మిమ్మల్ని మీరు చేయండి