కాల్పనికవాదం మరియు మానవ అరబ్

శృంగారం లో మనిషి సాధారణంగా చాలా భావన. అయితే, ఇది తరచుగా తెలిపారు అరబ్ వాతావరణంలో పురుషులు చేయాలని ఉంది, కాదు చాలా. అయితే, అది జరుగుతుంది అని. ఈ ప్రవర్తన ఉంచుతుంది అరబ్ మహిళ పరిస్థితి బాధ ఎందుకంటే, ఆమె చెప్పారు ఉంటే ఆమె మనిషి ప్రేమించే, ఆమె నిజంగా, అప్పుడు ఎందుకు లేదు అతనికి. అతను ఇకపై ఆమె ప్రేమ. ఇది కూడా కారణాలలో ఒకటి ఎందుకు చాలా జంటలు అరబ్ లో ఎంటర్ ఉంటాయి. ఒక అసమతుల్యత బెదిరించే ఇది వారి స్థిరత్వం మరియు వారి కుటుంబం. తరచుగా మహిళ ఎలా తెలియదు యొక్క గుండె వద్ద ఆమె భర్త చేయడానికి అతనికి ఒక మనిషి»మరింత శృంగార». ఉదాహరణకు, కేవలం షో-మరింత శృంగార తో ఆమె మనిషి, లేదా తో బాగా హార్ట్. ఈ. ఏ ప్రతికూల శబ్దార్ధం, ఏ నేరం కొన్ని, ఎందుకంటే ప్రతి స్త్రీ…